På inspirationstur i Egebjerg

En tidlig fredag morgen fyldte vi bilen og besøgte økosamfund Egebjerg i Odsherred. På deres hjemmeside kan man læse at de er dreven af nogenlunde samme drømme som vi er. Deres grund er på 12 ha (vores er på knap 8) mens de enkelte parceller er væsentlig større end hos os. Selv om deres vedtægter stadig er under udarbejdelse er alle 25 byggelodder solgt og folk er i fuld gang med at bygge.
Deres spilderensningsanlæg fra Killian Water er allerede etableret og det er samme model, som vi har bestilt.

Arbejdsweekend

Græskarskæring

Her i oktober 22 prøvede vi noget nyt. Ikke bare en arbejdsdag, men en hel weekend. Opgaverne var mange og vi nåede dem alle sammen. Samtidig havde vi tid til at nyde hinandens selskab, lære hinanden lidt bedre at kende, drikke nogle gode øl sammen og smage på Winnies og Jakobs lækre fake-svensk-pølseret. Måske er det ikke sidste gang, vi mødes over 2 dage. Flere havde mulighed for at deltage og det hele var lidt hyggeligere.

Studietur til Samsø

I oktober 22 var vi på studie- og inspirationstur på Samsø.
Via har lavet en aftale med to spændende kvinder på Samsø, Birgit Rothmann (Kærbakkens Permahave) og Cecil Rye (Inspiratoriet). Kaj har været der før og var blæst bagover af disse to frodige skovhaver, som er henholdsvis 8 og 9 år gamle og perfekte eksempler på, hvordan vores Skovhaver i Lindemosehuse kan komme til at se ud om 8 år. Birgit gav en rundvisning på 1 time kl. 11 og Cecil gav en 3 timers rundvisning, snak og deling af frø og planter om eftermiddagen.

Høringssvar

Mariagerfjord Kommunes logo

Vi har fået tilbagemelding fra Mariagerfjord kommune om at der er kommet en del høringssvar, både fra offentlige instanser og fra grundejerne i området.
Vores sagsbehandler bruger disse til at arbejde videre med lokalplanen og kommuneplantillægget.

Vi er gået i dialog med Nordjyske Museer, som vil grave søgegrøfter på byggegrunden, for at sikre at forhistoriske minder ikke går tabt.

Derudover har vi haft besøg fra naturgruppen fra Mariagerfjord kommunen, som vi har indledt et samarbejde omkring biodiversiteten på den nordligste del af vores grund.

Indkaldelse af ideer og forslag

Mariagerfjord Kommunes logo

Den 23. maj 2022 skete det endelig.
Mariagerfjord Kommune har sendt vores projekt til høring i offentligheden, som nu har indtil den 22. juni til at komme med alternative ideer for brugen af området.

Her er et uddrag:

“Mariagerfjord Kommune har besluttet at udarbejde en lokalplan og et kommuneplantillæg for arealet vist herunder:

Området ligger i den nordlige del af Arden og omfatter ejendommen med adressen Brovej 7, 9510 Arden.
Inden vi går videre med en ny planlægning for området, indkalder vi idéer og forslag til den kommende planlægning, som blandt andet omfatter muligheden for at etablere op til 25 boliger for Levefællesskabet Lindemosehuse med tilhørende fællesfaciliteter.

Vejadgang
Vejadgang til boligerne og fællesfaciliteterne vil ske ad den eksisterende vejadgang til Brovej 7 dvs. mellem rideskolen og Brovej 11. For at den eksisterende vej skal fungere som adgangsvej for de nye boliger, skal vejen udvides til at have et vejudlæg på mindst 7,5 meter og en kørebanebredde på mindst 5,5 meter.

Inddeling af området
Området, som er vist ovenfor, vil blive delt op i to delområder. Den del af området, som ses på ovenstående kort, og som består af arealet nord for rideskolen og frem til og med den eksisterende bolig, vil blive bebygget med boliger. Dette brev er vedhæftet en situationsplan, hvor en mulig placering af boligerne med tilhørende fællesfaciliteter er vist. Dette område vil med lokalplanen blive overført til byzone. En nærmere beskrivelse af boligerne og projektet som helhed er også vedhæftet dette brev.
Området nord for den eksisterende bolig vil bestå af flere fællesfaciliteter. Et kort over disse faciliteter og også vedlagt dette brev. Dette område vil umiddelbart forblive i landzone, men etablering af de forskellige faciliteterne vil blive reguleret i lokalplanen.

Miljøpåvirkning
Ifølge Planlovens § 15b må en lokalplan kun udlægge arealer, der er belastet af lugt, støv eller anden luftforurening fra blandt andet husdyrbrug til boliger m.v., hvis lokalplanen med bestemmelser om bebyggelsens højde og placering kan sikre den fremtidige anvendelse mod en sådan forurening.
Da projektområdet ligger tæt på rideskolen, har Mariagerfjord Kommune undersøgt, om det er muligt at udlægge et boligområde med den placering, som er vist på kortet.
Undersøgelserne viser, at boligerne ikke vil blive væsentligt miljøbelastet fra husdyrbrug, og at Planlovens §15b derfor er overholdt.

Spørgsmål til debat i forudgående høring
Følgende emner vil være relevante i forbindelse med indkaldelse af idéer, forslag m.v.:
• Hvordan kan byggeriet indpasses bedst mulig i forhold til den eksisterende by?
• Hvordan integreres boligerne bedst i lokalområdet?
• Hvad vil projektet betyde for lokalområdet?

Bemærkninger til planlægningen
Hvis du har idéer og forslag til den kommende planlægning, kan du sende dem til Mariagerfjord Kommune enten som mail til plan@mariagerfjord.dk eller som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro inden den 22. juni 2022.”

Vi er spændt på om der kommer noget….

Møde med forvaltningen den 19.4.22

Kaj, Søren og Barbara var til møde med Mariagerfjord kommunens sagsbehandlere Vibeke (lokalplan) og Henrik (vejvæsnet) for at indlede vores samarbejde omkring lokalplanen.

Stemningen var konstruktiv og følgende punkter er umiddelbart vigtige for os:

 • Matrikeludstykning/ Sokkeludstykning ser ikke ud til at være en løsning længere.
  Bortset fra de enorme administrative omkostninger der er forbundet med opmåling og matrikelregistrering,  vil alle veje i vores boligområde automatisk blive til private fællesveje, hvor de almindelige trafikregler gælder. Der skal ikke bare sættes en masse skilte op, som regulerer trafikken, men der skal også følges regler for belysning, som vi skal betale for.
 • I Mariagerfjord kommune må man ikke bo på sin byggegrund, mens man bygger, hverken i beboelsesvogne, midlertidige skure eller campingvogne.
 • Tidshorisonten ser ud som følger:
  • Lokalplanen tager ca. 10 måneder fra 15. april
  • Vejsagen tager 3 måneder efter at lokalplanen er vedtaget.
  • Vi kan godt sende byggeansøgninger i lokalplanens sidste fase
  • Vi må godt starte med at bygge inden vejsagen er tilendebragt. Vi må bare ikke flytte ind før vejen er klar.