Indkaldelse af ideer og forslag

Den 23. maj 2022 skete det endelig.
Mariagerfjord Kommune har sendt vores projekt til høring i offentligheden, som nu har indtil den 22. juni til at komme med alternative ideer for brugen af området.

Her er et uddrag:

“Mariagerfjord Kommune har besluttet at udarbejde en lokalplan og et kommuneplantillæg for arealet vist herunder:

Området ligger i den nordlige del af Arden og omfatter ejendommen med adressen Brovej 7, 9510 Arden.
Inden vi går videre med en ny planlægning for området, indkalder vi idéer og forslag til den kommende planlægning, som blandt andet omfatter muligheden for at etablere op til 25 boliger for Levefællesskabet Lindemosehuse med tilhørende fællesfaciliteter.

Vejadgang
Vejadgang til boligerne og fællesfaciliteterne vil ske ad den eksisterende vejadgang til Brovej 7 dvs. mellem rideskolen og Brovej 11. For at den eksisterende vej skal fungere som adgangsvej for de nye boliger, skal vejen udvides til at have et vejudlæg på mindst 7,5 meter og en kørebanebredde på mindst 5,5 meter.

Inddeling af området
Området, som er vist ovenfor, vil blive delt op i to delområder. Den del af området, som ses på ovenstående kort, og som består af arealet nord for rideskolen og frem til og med den eksisterende bolig, vil blive bebygget med boliger. Dette brev er vedhæftet en situationsplan, hvor en mulig placering af boligerne med tilhørende fællesfaciliteter er vist. Dette område vil med lokalplanen blive overført til byzone. En nærmere beskrivelse af boligerne og projektet som helhed er også vedhæftet dette brev.
Området nord for den eksisterende bolig vil bestå af flere fællesfaciliteter. Et kort over disse faciliteter og også vedlagt dette brev. Dette område vil umiddelbart forblive i landzone, men etablering af de forskellige faciliteterne vil blive reguleret i lokalplanen.

Miljøpåvirkning
Ifølge Planlovens § 15b må en lokalplan kun udlægge arealer, der er belastet af lugt, støv eller anden luftforurening fra blandt andet husdyrbrug til boliger m.v., hvis lokalplanen med bestemmelser om bebyggelsens højde og placering kan sikre den fremtidige anvendelse mod en sådan forurening.
Da projektområdet ligger tæt på rideskolen, har Mariagerfjord Kommune undersøgt, om det er muligt at udlægge et boligområde med den placering, som er vist på kortet.
Undersøgelserne viser, at boligerne ikke vil blive væsentligt miljøbelastet fra husdyrbrug, og at Planlovens §15b derfor er overholdt.

Spørgsmål til debat i forudgående høring
Følgende emner vil være relevante i forbindelse med indkaldelse af idéer, forslag m.v.:
• Hvordan kan byggeriet indpasses bedst mulig i forhold til den eksisterende by?
• Hvordan integreres boligerne bedst i lokalområdet?
• Hvad vil projektet betyde for lokalområdet?

Bemærkninger til planlægningen
Hvis du har idéer og forslag til den kommende planlægning, kan du sende dem til Mariagerfjord Kommune enten som mail til plan@mariagerfjord.dk eller som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro inden den 22. juni 2022.”

Vi er spændt på om der kommer noget….

Møde med forvaltningen den 19.4.22

Kaj, Søren og Barbara var til møde med Mariagerfjord kommunens sagsbehandlere Vibeke (lokalplan) og Henrik (vejvæsnet) for at indlede vores samarbejde omkring lokalplanen.

Stemningen var konstruktiv og følgende punkter er umiddelbart vigtige for os:

 • Matrikeludstykning/ Sokkeludstykning ser ikke ud til at være en løsning længere.
  Bortset fra de enorme administrative omkostninger der er forbundet med opmåling og matrikelregistrering,  vil alle veje i vores boligområde automatisk blive til private fællesveje, hvor de almindelige trafikregler gælder. Der skal ikke bare sættes en masse skilte op, som regulerer trafikken, men der skal også følges regler for belysning, som vi skal betale for.
 • I Mariagerfjord kommune må man ikke bo på sin byggegrund, mens man bygger, hverken i beboelsesvogne, midlertidige skure eller campingvogne.
 • Tidshorisonten ser ud som følger:
  • Lokalplanen tager ca. 10 måneder fra 15. april
  • Vejsagen tager 3 måneder efter at lokalplanen er vedtaget.
  • Vi kan godt sende byggeansøgninger i lokalplanens sidste fase
  • Vi må godt starte med at bygge inden vejsagen er tilendebragt. Vi må bare ikke flytte ind før vejen er klar.

UTM har taget besluningen

På udvalgsmødet den 14. marts 2022 var vi på dagsorden. (se uddybning af punktet her)

Og her til morgen kom referatet:

Beslutning

Et flertal i Udvalget besluttede, at der gennemføres lokalplan i forventning om, at vejadgangen skal ske ved ekspropriation.

For beslutningen stemte: Per Husted Nielsen (A), Niels Peter Christoffersen (A), Rikke Fonnesbæk (A), Jørgen Hammer Sørensen (O), Per Kragelund (V) og Christian Johnson (C).

Imod stemte: Niels Erik Poulsen (V) idet han ikke ønsker at vejadgang kan ske via ekspropriation.

Jubiiii.

Næste milesten er byrådsmødet den 31. marts, hvor vi håber at byrådet tager imod indstillingen fra udvalget.

Udvalg for Teknik og Miljø tager stilling om vejudvidelse

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Levefællesskab Lindemosehuse har søgt om at etablere et økosamfund bestående af 25 alternative boliger på Brovej 7 i Arden. Udvalget for Teknik og Miljø har tidligere besluttet, at der kan påbegyndes lokalplanlægning for etablering af boligområdet.

Da det ikke har været muligt for Levefællesskabet at indgå frivillige aftaler om at sikre vejadgang til området, vil en realisering af boligområdet givet kræve, at Mariagerfjord Kommune foretager en ekspropriation til vejadgangen.

Udvalget for Teknik og Miljø bedes tage stilling til, om Mariagerfjord Kommune skal gennemføre en lokalplanproces i forventning om en ekspropriation til vejadgang.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At der tages stilling til, om Mariagerfjord Kommune ønsker at gennemføre en lokalplan i forventning om, at vejadgangen skal ske ved ekspropriation.

Sagsfremstilling

Projektet

Levefællesskab Lindemosehuse har søgt om at etablere et økosamfund bestående af 25 alternative boliger på Brovej 7 i Arden. De alternative boligtyper, der arbejdes med, er bæredygtige træ- og halmhuse, tinyhouses og domes. Bebyggelsen tænkes etableret som tre klynger af boliger hvor der etableres en lav skovhave imellem, se vedhæftede skitse.

Udvalget for Teknik og Miljø har på mødet den 14. april 2021 besluttet, at der kan påbegyndes planlægning for etablering af boligområdet. På daværende tidspunkt var der ikke sikret en tilstrækkelig vejadgang til området, men Udvalget besluttede alligevel, at der kunne igangsættes en planproces.

Det har efterfølgende ikke har været muligt for Levefællesskabet at indgå frivillige aftaler om at sikre vejadgang til området. En realisering af boligområdet vil kunne forudsætte, at Mariagerfjord Kommune foretager en ekspropriation til vejadgangen. Levefællesskabet har derfor anmodet Mariagerfjord Kommune om at itlkendegive, at den er indstillet på at igangsætte en ekspropriation til fordel for realiseringen af levefællesskabet. Levefællesskabet har sendt over det ønskede vejanlæg.

Efter fagenhedens vurdering, vil det ikke tjene noget formål, at igangsætte lokalplanarbejdet med mindre, at Mariagerfjord Kommune er indstillet på at indlede den nødvendige ekspropriationsproces. Det er i øvrigt lokalplanen, der i givet fald vil danne grundlaget for ekspropriationen.

Nuværende vejforhold

Lokalplanområdet vejbetjenes i dag via den eksisterende private fællesvej Brovej, som ender i den offentlige vej Brovej. Den eksisterende private fællesvej har en befæstet kørebane på omkring 3,5-4 meters bredde.

Vejudlægget på matrikelkortet er af varierende bredde (mellem ca. 5 og 6,5 meter) med undtagelse af de sydligste ca. 20 meter af vejen, hvor vejudlægget bliver bredere mod den offentlige vej Brovej. Vejudlægget på matrikelkortet stemmer ikke helt overens med kørebanens faktiske placering.

Ekspropriation af vejadgang

For at den eksisterende private fællesvej Brovej kan vejbetjene det nye lokalplanområde, anbefaler fagenheden, at den eksisterende vej udvides til at have et vejudlæg på min. 7,5 meter og en befæstet kørebane på min. 5,5 meter. Kørebanebredden er et minimum ifølge vejreglerne for veje, hvor der skal køre lastbiler, hvilket der skal i dette tilfælde. Særligt i byggeprocessen, men også fremadrettet.

For at kunne opfylde fagenhedens anbefaling til dette vejanlæg, vil det kræve ekspropriation af areal fra de omkringliggende ejendomme.

Der skal eksproprieres mellem 1 og 2,5 meter ekstra vejudlæg på en strækning på omkring 300 meter for at opnå et vejudlæg på 7,5 meter. De sydligste ca. 20 meter af vejen, er der tilstrækkeligt vejudlæg.

Fagenhden vurderer umiddelbart, at der skal eksproprieres på den østlige del af den eksisterende anlagte vej, da der på den vestlige side af vejen er placeret en transformerstation samt allétræer, der vil fordyre projektet. Den endelige opgørelse af arealbehovet vil dog først fremgå, når der er udarbejdet et vejprojekt.

I ekspropriationsprocessen vil det eksisterende vejudlæg på matrikelkortet blive justeret, så det er sammenfaldende med det faktiske vejforløb.

Udstilling og foredrag i Arden Kulturhus

Kulturhuset i Arden har givet os lov til at udstille nogle af de modeller og plancher, som de studerende fra Arkitektur og Design på Aalborg Universitet på deres bæredygtighedslinje har lavet i forbindelse med deres semesterprojekt.
Udstillingen varer indtil søndag, den 20. februar.
Søndag den 13. og 20. februar kl. 15 vil der være to foredrag. Først fortæller de studerende om deres arbejde, derefter fortæller vi fra Levefællesskabet Lindemosehuse om hvordan vi vil bruge skovhaver i vores projekt

Foreløbig skitse af det beluftede filteranlæg

Fredag, den 4. februar kom René fra Killian Water på Brovej for at foretage nogle prøvegravninger. Flere steder nord for fælleshuset testede han nedsivningshastigheden for at  finde den bedste placering til anlæggets dele.

Af hensyn til miljøet giver det mest mening at fælleshuset også tilsluttes anlægget. Der anlægges en sedimentationstank nordvest fra fælleshuset, som har en kapacitet på 30 PE (/personenheder) og opsamler spildevand fra de første 15 huse samt fælleshus. Denne udvides, når de sidste huse bygges.

Det flydende spildevand bevæges ved gravitation fra husene til sedimentationstanken og derfra videre til den lavere liggende pumpebrønd.  Derfra pumpes det i filteranlægget.

Efter renseprocessen i filteranlægget bevæger det rensede spildevand sig ned til faskinen/ nedsivningsanlægget. Der kan forinden udtages renset spildevand (med lidt N og P-gødning) til vanding i skovhaven.

Nordjyske Medier på besøg

I dag havde permagruppen besøg fra Det Nordjyske Mediehus. Det blev til nogle intense timer med fortælling om permakultur og hvorfor vi har kastet os ud i projekt Levefællesskabet Lindemosehuse.
Vi er meget spændt på artiklen, der kommer ud af det.

en fin ny trappe

Når vi nu må vente med at bygge vores huse til lokalplanen er vedtaget, kan vi lige så godt udnytte tiden med noget fornuftig.
Under kyndig vejledning af Søren A., byggede Amaja, Flemming, Markus og Søren N. trappen til 1. sal i vores stald på en formiddag. Super skønt at vi nu snart kan komme til et godt og tørt sted til opbevaring af vores møbler.